Pasuria e institucioneve në Kosovë arrin në 8 miliardë euro

Pasuria e institucioneve në Kosovë arrin në 8 miliardë euro

Sipas të dhënave të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA), pasuria e institucioneve qendrore të Kosovës, e prezantuar në pasqyrat vjetore të institucioneve, ka arritur në 2 miliardë e 370 milionë euro, derisa pasuria e institucioneve lokale, sipas të dhënave të Auditorit, në fund të vitit që lamë pas ka arritur në 5.7 miliardë euro.

Vlera e pasurive të institucioneve qendrore, lokale dhe atyre të pavarura në vend ka arritur në 8 miliardë euro. Këto të dhëna janë publikuar në raportin vjetor të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA). Sipas Auditorit, pasuritë e institucioneve qendrore, vlera neto e pasurive kapitale të prezantuara në Pasqyrat Financiare Vjetore (PFV) është 2.370.301.102 euro, ndërsa sipas auditimeve individuale vlera e tyre është 2.378.338.918 euro. Sipas Auditorit, ekziston një mosbarazim prej 7.863.189 eurosh, respektivisht një nënvlerësim i PFV-ve të Qeverisë në raport me gjendjen e auditimit.

“Vlera neto e pasurive jokapitale të prezantuara në PFV është 60.406.358 euro, kurse sipas auditimeve 28.880.236 euro. Mosbarazimi prej 31.526.122 eurosh është rezultat i mbivlerësimit të vlerave të paraqitura në PFV.

Përveç menaxhimit joefektiv dhe kontrolleve të dobëta, çështjet të cilat më së shpeshti janë hasur gjatë auditimit të pasurive te institucionet qendrore janë: në katër institucione mungojnë procedura të brendshme për menaxhimin e pasurisë, në tetë institucione mosfunksionalizim i sistemit e-pasuria, në pesë institucione mosharmonizim i të dhënave në mes regjistrit të përgjithshëm të pasurisë dhe raportit të inventarizimit”, thuhet në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit.

Po ashtu aty më tutje thuhet se në katër raste nuk është bërë kalkulimi i zhvlerësimit të pasurisë në sistemin e-pasuria sipas normave të përcaktuara, në pesë institucione nuk është kryer inventarizimi, si dhe në një rast nuk janë raportuar në MF pasuritë nën 1000 euro. /zeri

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0