KES/CO dënohet se nuk mbrojti të dhënat personale të konsumatorëve

KES/CO dënohet se nuk mbrojti të dhënat personale të konsumatorëve

Me kërkesë të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (ASHMDHP), të inicuar më 22 qershor 2016, për fillimin e procedurës kundërvajtëse ndaj Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KES/CO), më 09 mars 2018, Divizioni për Kundërvajtje i Gjykatës Themelore në Prishtinë, shqiptoi gjobën prej 9 mijë meqë kjo kompani, me rastin e shpërndarjes së faturave të energjisë elektrike, nuk kishte bërë zarfimin e tyre, përkatësisht nuk kishte marrë masa të sigurisë për të parandaluar çfarëdo qasje të paautorizuar në të dhënat personale të konsumatorëve të saj.

“Kjo mënyrë e përpunimit të të dhënave personale, duke mosparandaluar qasjen e paautorizuar në leximin e të dhënave personale gjatë transmetimit të tyre, përfshirë transmetimin nëpërmjet mjeteve të telekomunikimit dhe rrjeteve, bie ndesh me dispozitën 14 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe si e tillë përbën shkelje të privatësisë së individit”, thuhet në njoftimin e ASHMDHP.

Vlenë të theksohet se zyrtarët, të punësuarit dhe personat tjerë që kryejnë punë lidhur me përpunimin e të dhënave, përfshirë kontrolluesin e të dhënave, janë të obliguar që gjatë dhe pas kryerjes së punëve të kontraktuara, të mbrojnë fshehtësinë e të dhënave personale me të cilat ata njihen.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0