Tag: zgjatja e pistes

Kontrata për Zgjatjen e Pistës të Aeroportit pritet të auditohet nga Zyra Kombëtare e Auditimit. Ndonëse kjo kontratë nuk është raportuar në KRPP nga [...]
Në bazë të Ligjit për Prokurimin Publik, secila kontratë duhet të raportohet nga autoritetet kontraktuese në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publ [...]
2 / 2 POSTS